Brian's huge chordlist collection logo

Brian's huge chordlist collection

Five Stringed Banjo in G-Tuning (G,5 D G B D')

Tuning

Basenote

Sort by

Language

Five Stringed Banjo in G-Tuning (G,5 D G B D')

Fingerings for the most common chords

x x 5 5 5
C
x x 5 4 5
Cm
x x 5 5 8
C7
10 8 8 8 8
Cm7
x x 6 6 6
C# / Db
x x 6 5 6
C#m / Dbm
x x 6 6 9
C#7 / Db7
11 9 9 9 9
C#m7 / Dbm7
x 0 2 3 4
D
x 0 2 3 3
Dm
x 0 2 1 4
D7
x 0 2 1 3
Dm7
x x 8 8 8
D# / Eb
x 1 3 4 4
D#m / Ebm
x 1 0 2 1
D#7 / Eb7
x 1 3 2 4
D#m7 / Ebm7
x 2 1 0 2
E
x 2 0 0 2
Em
x 2 1 0 0
E7
x 2 0 0 0
Em7
x 3 2 1 3
F
x 3 1 1 3
Fm
x 3 2 1 1
F7
x 3 1 1 1
Fm7
x 4 3 2 4
F# / Gb
x 4 2 2 4
F#m / Gbm
x 4 3 2 2
F#7 / Gb7
x 4 2 2 2
F#m7 / Gbm7
x x 0 0 0
G
5 5 3 3 0
Gm
x x 0 0 3
G7
5 0 3 3 3
Gm7
x x 1 1 1
G# / Ab
x x 1 0 1
G#m / Abm
6 4 5 4 4
G#7 / Ab7
6 6 4 4 4
G#m7 / Abm7
x x 2 2 2
A
x x 2 1 2
Am
x x 2 2 5
A7
7 7 5 5 5
Am7
x x 3 3 3
A# / Bb
x x 3 2 3
A#m / Bbm
x x 3 3 6
A#7 / Bb7
8 8 6 6 6
A#m7 / Bbm7
x x 4 4 4
B
x x 4 3 4
Bm
x x 4 4 7
B7
9 0 7 7 7
Bm7
Printer friendly version
Impressum